Avís Legal

Política de privacitat

La privacitat i la seguretat són summament importants per a nosaltres i ens esforcem per garantir que les nostres mesures tècniques i organitzatives existents respecten el seu dret a la protecció de dades.

BEAROMIC EXPERIÈNCIES OLFACTÒRIES SL informa els usuaris de la seva pàgina web, https://bearomic.eu/ , a través d’aquesta Política de Privacitat, sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptats mitjançant la seva navegació o contractació de serveis que realitzin en aquest portal. L’ús d’aquesta web per part de l’usuari comporta l’acceptació per la seva part d’aquesta Política de Privacitat.

BEAROMIC EXPERIÈNCIES OLFACTÒRIES SL adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals; en la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Mitjançant els formularis de registre del present lloc web o l’enviament de correu electrònic es recullen i tracten dades personals de cada usuari que són necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels serveis prestats i el tractament dels quals es regeix per la present Política de Privacitat.


Responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals que l’usuari faciliti en accedir i utilitzar el lloc web, és, en qualitat de propietari, BEAROMIC EXPERIÈNCIES OLFACTÒRIES SL, amb NIF B66870809, amb domicili social en C/ Cardenal Vives i Tutó 43, Baixos Dreta, 08034 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45.625, Foli 135, Fulla B-464066, telèfon (+34) 637 713 774 i correu electrònic legal@tmm-group.eu.

BEAROMIC EXPERIÈNCIES OLFACTÒRIES SL es compromet a aplicar les mesures de seguretat informàtica i tècniques previstes en la normativa aplicable, amb l’objectiu d’impedir l’accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua.

Finalitat del tractament

El principal objectiu del tractament de les seves dades personals és oferir-li una experiència segura, òptima, eficaç i personalitzada.

Les operacions, gestions i procediments tècnics, ja siguin realitzats de manera automatitzada com no automatitzada, que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

A aquest efecte, accepta que puguem usar les seves dades personals per a:
• Prestar els nostres serveis i facilitar el rendiment, incloent-hi les verificacions que el concerneixen
• Solucionar qualsevol problema, com millorar la utilització del nostre Lloc web i els nostres serveis.
• Personalitzar, avaluar i millorar els nostres serveis, contingut i materials
• Analitzar el volum i l’historial d’utilització dels nostres serveis
• Informar-lo sobre els nostres productes, ofertes promocionals i activitats.
• Prevenir, detectar i investigar qualsevol activitat que es consideri potencialment prohibida, il·legal o contrària a les bones pràctiques.
• També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que es detallen en la política de cookies.
Existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal a més del procés de contractació:
• Formulari “Contacta amb nosaltres”: sol·licitem les següents dades personals: nom i adreça de correu electrònic
• Formulari “Registre de clients”: sol·licitem nom complet, adreça de correu electrònic i adreça d’enviament.
• Formulari de “Newsletter”: sol·licitem les següents dades personals: nom i adreça de correu electrònic. Per a aquells que opten expressament per rebre nostra newsletter, poden donar-se de baixa fàcilment fent clic en el vincle “Pot donar-se de baixa de nostra newsletter clicant aquí quan desitgi.” inclòs en l’email que conté la Newsletter.
• Estadístiques del Seguiment per correu electrònic: Sense fer-ho sistemàticament, podem analitzar i rastrejar les diferents taxes de clics i el nombre d’emails enviats que obre per a avaluar les taxes de rendiment relatives a les campanyes de emailing.
Per a aquells clients que s’han donat d’alta en la web, processem la seva informació personal per a la creació del contracte de prestació dels nostres serveis. Els nostres empleats, col·laboradors i proveïdors tenen l’obligació de respectar la privacitat de les dades.

No venem ni cedim dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, a tercers sense consentiment previ.

Advertim que aquesta Política de Privacitat pot variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

Principis aplicables

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el consentiment de l’usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics dels quals informarem prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: Únicament sol·licitem les dades estrictament necessàries conforme a la fi al qual es destinen.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant el temps necessari per als fins del tractament.
Principi d’integritat i confidencialitat: Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i la seva confidencialitat.
Els seus drets de protecció de dades

En virtut de la normativa vigent, les persones interessades tenen dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la rectificació o supressió, la limitació del seu tractament, la portabilitat de les dades i a oposar-se al seu tractament.
Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament europeu general sobre la protecció de dades 2016/679.

Durada de l’emmagatzematge de les dades

BEAROMIC EXPERIÈNCIES OLFACTÒRIES SL, com a responsable del tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la deguda confidencialitat mentre es mantingui la relació professional sorgida i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió, i si és el cas, per un termini no superior a 5 anys, a comptar des de la finalització de la relació comercial establerta entre l’usuari i BEAROMIC EXPERIÈNCIES OLFACTÒRIES SL. No obstant això, el responsable del tractament podrà conservar, degudament bloquejats, les dades per a atendre possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

Ubicació de l’emmagatzematge de dades i transferències

Els servidors host en els quals BEAROMIC EXPERIÈNCIES OLFACTÒRIES SL processa i emmagatzema les seves bases de dades estan situats exclusivament dins de la Unió Europea. BEAROMIC EXPERIÈNCIES OLFACTÒRIES SL es compromet a no transferir cap dada fora de l’Àrea Econòmica Europea.

BEAROMIC EXPERIÈNCIES OLFACTÒRIES SL l’informarà immediatament, en la mesura en què legalment estigui autoritzat a fer-ho, en cas de qualsevol aplicació o ordre procedent d’una autoritat administrativa o judicial relativa a les seves dades personals.

Secret i seguretat de les dades

BEAROMIC EXPERIÈNCIES OLFACTÒRIES SL es compromet al fet que, en l’ús i tractament de les dades, inclosos els personals dels usuaris, respectarà la seva confidencialitat i els utilitzarà d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades i d’especial forma, el Reglament General sobre la Protecció de Dades Europeu 2016/679.

Així mateix, per a evitar qualsevol accés no autoritzat, garantir l’exactitud i un ús correcte de les dades, BEAROMIC EXPERIÈNCIES OLFACTÒRIES SL ha posat en pràctica procediments electrònics, físics i de gestió adequats amb vista a protegir i preservar les dades recopilades a través dels seus serveis.

Contacta'ns